HT Omega Sound Card Devices

Claro halo
CLARO II
eClaro
HTO CLARO
HTO STRIKER 7.1